توجه : قبل از هرگونه انتقال وجه ، حتما با بخش پشتیبانی مالی هماهنگی های لازم را داشته باشید .

  • 6104-3376-7459-6927
    نزد بانک ملّت | به نام سجاد مروی مشهدی
  • 5859-8311-3157-6919
    نزد بانک تجارت | به نام سجاد مروی مشهدی